Työmenetelmät

Kaikki Kasvun tuki -tietolähteessä arvioidut menetelmät täyttävät seuraavat kriteerit:

  • Eettinen arvopohja
  • Kohderyhmänä ovat perheet, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia
  • Teoreettinen viitekehys pohjautuu ajankohtaiseen tutkimustietoon
  • Selkeästi määritelty, Suomesta saatavilla oleva koulutus

Työmenetelmiä lisätään tietolähteeseen säännöllisesti.

Hae työmenetelmiä

FHille-ohjelma

FHille on suomalainen kouluvalmiuksien tukemiseen kehitetty ohjelma. Ohjelmaa tarjotaan perheille, joiden ajatellaan hyötyvän valmistautumisesta koulun aloittamiseen liittyviin haasteisiin. Lähtökohtana on lapsen kouluvalmiuksien, sosiaalisten taitojen ja positiivisen minäkuvan vahvistaminen sekä vanhemmuuden tukeminen.

Lue lisää ›

Ihmeelliset vuodet -PienryhmäDino

PienryhmäDino on tarkoitettu vaikeammista käytösongelmista ja varsinaisista käytöshäiriöistä kärsivien 3-12 vuotiaiden lasten hoitoon. Strukturoitu ohjelma pyrkii vaikuttamaan sekä käytösongelmilta suojaaviin tekijöihin että niiden riskiä lisääviin tekijöihin. Aihealueita ovat mm. vihanhallinta- ja ongelmanratkaisutaidot, prososiaaliset taidot ja tunteiden säätelytaidot.

Lue lisää ›

Ihmeelliset vuodet -ryhmänhallintamenetelmä ammattikasvattajille

Ihmeelliset vuodet -ryhmänhallintamenetelmän tarkoituksena on tuoda vaikuttaviksi todettuja myönteisiä kasvatusmenetelmiä ammattilaisten arkeen. Menetelmä on tarkoitettu varhaiskasvatuksen henkilöstölle, esi- ja alakoulujen opettajille, erityisopettajille ja muille lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Lue lisää ›

Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmät

Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmät ovat osa laajaan tutkimusnäyttöön perustuvaa Ihmeelliset vuodet -ohjelmakokonaisuutta, joka on tarkoitettu 3-12 -vuotiaiden lasten käytöksen pulmien ja käytöshäiriöiden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Vanhemmuusryhmien tarkoituksena on edistää vaikuttaviksi todettuja myönteisiä kasvatusmenetelmiä ja auttaa vanhempia käsittelemään lasten käytöshäiriöitä.

Lue lisää ›

Kannustava vuorovaikutus -ohjelma (ICDP – International Child Development Programme)

ICDP-Kannustava vuorovaikutus on ihmisten voimavaroihin ja suhteisiin pohjautuva ohjelma. Tavoitteena on tukea ja edistää vanhempien sekä perheiden parissa työskentelevien ammattihenkilöiden lapsinäkemystä, sensitiivisyyttä ja vuorovaikutustaitoja. Ohjelma on terveyttä edistävä ja ongelmia ennaltaehkäisevä, ja se soveltuu kaikenikäisille lapsille. Kannustava vuorovaikutus kohdistuu koko...

Lue lisää ›

Kids’Skills (Muksuoppi)

Kids’Skills (suomenkieliseltä nimeltään Muksuoppi) on askeleittain etenevä, ratkaisukeskeiseen teoriaan pohjautuva työmenetelmä, jonka avulla voidaan auttaa lapsia selviämään erilaisista psykososiaalisista ongelmista perheen, ystävien ja läheisten tuella.

Lue lisää ›

Kiikku-vauvaperhetyö®

Kiikku-vauvaperhetyön tavoitteena on tukea vanhemmuutta, varhaista vuorovaikutusta ja kiintymyssuhteiden kehitystä. Työ on moniammatillista ja ennaltaehkäisevää, ja se toteutetaan toistuvien kotikäyntien kautta vauvan ollessa 0-1 vuotias. Malli soveltuu käytettäväksi vauvaperheiden kanssa, joissa on erilaisia vanhempien ja lapsen välisen kiintymyssuhteen syntyä vaikeuttavia...

Lue lisää ›

Läheisneuvonpito

Läheisneuvonpito (engl. Family Group Conference) on asiakkaan läheisverkostoja aktivoiva sekä lapsen ja perheen osallisuutta vahvistava toimintatapa, joka sopii kaikkiin lastensuojeluprosessin vaiheisiin asiakkuuden vireille tulosta alkaen.

Lue lisää ›

Monimuotoinen perheterapeuttinen työskentely – MDFT

Monimuotoinen perheterapeuttinen työskentely (Multidimensionaal Family Therapy; MDFT) on intensiivinen, jalkautuva perhe- ja systeemiorientoitunut työtapa lastensuojelun ja erikoissairaanhoidon avohoidon työntekijöille, jotka työskentelevät laaja-alaisista, monimuotoisista vaikeuksista (käytös- ja päihdehäiriöt) kärsivien 12-19-vuotiaiden nuorten kanssa.

Lue lisää ›

Pidä kiinni ® -hoito-ohjelma

Ensi- ja turvakotien liiton Pidä kiinni® on päihdeongelmaisille odottaville äideille ja vauvaperheille tarkoitettu hoitokokonaisuus, joka rakentuu kokonaisuudeksi kahdesta osa-alueesta: vanhemmuuden ja varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen sekä hoito yhdistyvät erityisesti lasta odottavien ja vauvaperheiden tarpeisiin kehitettyyn päihdekuntoutukseen.

Lue lisää ›

Theraplay

Theraplay on kehitetty lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksen ongelmien ehkäisyyn ja hoitoon. Theraplayta käytetään monimuotoisesti erilaisten kehityksellisten vaikeuksien (esim. syömis-, uni-, käytöshäiriöt, traumaperäiset häiriöt) hoitoon. Hoidossa pyritään edistämään lapsen kokemusta itsestään ymmärrettynä ja hyväksyttynä fyysisen läheisyyden ja hoivan kautta.

Lue lisää ›

Toimiva lapsi & perhe -menetelmät: Lapset puheeksi -keskustelu

Lapset puheeksi (Lp) -keskustelu on kehitetty vahvistamaan vanhemmuutta, lapsen ja vanhemman myönteistä suhdetta sekä lapsen turvallista ja sujuvaa arkea kotona, päiväkodissa, koulussa ja vapaa-aikana. Lp-keskustelu on matalan kynnyksen menetelmä, joka koostuu 1-2-(3) tapaamisesta sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijän ja vanhemman/vanhempien välillä.

Lue lisää ›

Toimiva lapsi & perhe -menetelmät: Vertti-ryhmät

Vertti- vertaisryhmätoiminta on vertaistukeen rakentuva työmenetelmä. Kyseessä on ennaltaehkäisevä työtapa, jonka ensisijaisena kohderyhmänä ovat perheet, joissa vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Lapset ja vanhemmat osallistuvat toimintaan yhdessä. Vanhempien ja lasten ryhmät toimivat rinnakkain ja kokoontuvat kymmenen kertaa.

Lue lisää ›

Trappan – Portaat

Trappan-työmenetelmä on kehitetty tukemaan väkivaltaa perheessään tai lähisuhteissaan kokeneita lapsia. Trappan koostuu työntekijän ja lapsen välisistä kahdenkeskisistä keskusteluista, joiden tavoitteena on auttaa lasta sanoittamaan ja ymmärtämään tapahtunutta.

Lue lisää ›

Vahvuutta vanhemmuuteen

Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmämalli on kehitetty perhevalmennuksen jatkeeksi. Perheryhmämalli vahvistaa vauvaperheiden psykososiaalista tukea ja sopii suomalaiseen perhe- ja neuvolajärjestelmään. Tavoitteena on edistää lapsen ja vanhempien myönteistä vuorovaikutusta sekä vahvistaa vanhempien mentalisaatiokykyä.

Lue lisää ›

VIG MLL®

VIG MLL® on intensiivistä ja lyhytkestoista lapsen ja perheen arkiympäristössä tapahtuvaa videoreflektiivistä ohjausta, jossa hyödynnetään videoituja vuorovaikutustilanteita lapsen ja vanhemman välillä. Suomessa VIG on tällä hetkellä käytössä erityisesti perhetyössä.

Lue lisää ›

VOIKUKKIA-vertaistukimenetelmä

VOIKUKKIA-vertaistukiryhmä on tarkoitettu lapsensa huostaanoton tai sijoituksen kokeneille äideille ja isille. Ryhmän tarkoituksena on käydä läpi lapsen sijoituksen aiheuttamaa kriisiä vanhemman näkökulmasta. Tavoitteena on vanhemman oman elämän ja selviytymisen tukeminen, vanhemmuuden vahvistuminen sekä sitä kautta lasten hyvinvoinnin lisääntyminen.

Lue lisää ›

Voimaperheet

Voimaperheet-toimintamalli on kehitetty alle kouluikäisten lasten käytösongelmien hoitoon. Hoidossa hyödynnetään digitalisaatiota, puhelimen välityksellä toteutettavaa vanhempainohjausta ja verkkopohjaista psykoedukatiivista hoito-ohjelmaa, joka on perheiden käytössä ajasta ja paikasta riippumatta.

Lue lisää ›