Tieteellinen neuvosto

Tieteellinen neuvosto tekee konsensuspäätöksen työmenetelmien luokituksesta tieteellisen päätoimittajan esityksen pohjalta. Arviointityössä painotetaan objektiivisuutta ja puolueettomuutta. Tieteellisen neuvoston jäsenet edustavat laaja-alaisesti lasten ja perheiden tukemiseen läheisesti liittyviä tieteenaloja.

Kristian Wahlbeck
Psykiatrian dosentti, psykoterapeutti

Kristian Wahlbeck on psykiatrian dosentti ja psykoterapeutti. Hän on edistänyt näyttöön perustuvia työmenetelmiä muun muassa toimiessaan Cochrane-yhteistyön toimittajana. Kristian toimii Suomen Mielenterveysseuran kehitysjohtajana, ja hän toimii myös useissa kotimaisissa ja eurooppalaisissa asiantuntijatehtävissä. Hänen tutkimusalueensa liittyvät väestötason mielenterveyden edistämiseen ja palvelujärjestelmään.
famh.academia.edu/KristianWahlbeck

Marja Holmila
Tutkimusprofessori, VTT

Koulutukseltani olen sosiologi, VTT. Olen työskennellyt alkoholitutkimuksen parissa vuodesta 1977  Alkossa, Stakesissa ja THL:ssä. Vuoden 2017 alusta olen ollut THL:n vieraileva tutkija jäätyäni eläkkeelle. Tutkimustyöni on keskittynyt ehkäisevän päihdetyön, perheiden ja lasten tutkimukseen. Olen johtanut useita ehkäisevän päihdetyön hankkeita ja niiden arviointitutkimuksia. Toimin edelleen lastensuojelun, perhetutkimuksen ja päihdehaittojen ehkäisyn ja hoidon parissa erilaisissa asiantuntijatehtävissä.

Raija-Leena Punamäki
Psykologian professori

Raija-Leena Punamäki, FT, KTK, on psykologi ja psykologian professori Tampereen yliopistossa, tutkimusalueena mielenterveys ja kehityksellinen psykopatologia. Interventio- ja preventiotutkimus kohdistuu sotatrauma kokeneisiin lapsiin ja nuoriin, sekä mielenterveysongelmista kärsiviin perheisiin. Erityisenä kiinnostuksenkohteena on kiintymyssuhteen ja sosiaalis-emotionaalisten ja kognitiivisten prosessien suojelevat vaikutusmekanismit. Tämänhetkinen tutkimus kohdistuu varhaiseen vanhemmuuteen traumatisoituneiden ja korkean riskin perheissä, esimerkkinä päihderiippuvuus, medikaaliset riskit ja sota- ja pakolaisuuskokemukset.

Päivi Santalahti
Lastenpsykiatrian erikoislääkäri, dosentti, ylilääkäri

Olen lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja dosentti ja toimin tällä hetkellä THL:n mielenterveysyksikössä ylilääkärinä. Olen tutkinut lasten mielenterveyshäiriöiden esiintyvyyttä, palvelujärjestelmää ja menetelmien soveltuvuutta ja vaikuttavuutta. Nykyisessä työssäni pyrin osaltani vaikuttaman siihen, että tutkimuksissa vaikuttavat ja käytännössä hyviksi todetut menetelmät olisivat aikaisempaa tasapuolisemmin saatavilla Suomessa asuville perheille ja lapsille.

Christina Salmivalli
Psykologian professori, PsT

Christina Salmivalli on psykologian professori Turun yliopistossa. Hän on tutkinut lasten ja nuorten vertaissuhteita, erityisesti koulukiusaamista ja sen näyttöön perustuvaa ennaltaehkäisyä, ja julkaissut näistä aiheista lukuisia kansainvälisiä ja kotimaisia artikkeleita ja kirjoja. Salmivalli työryhmineen on kehittänyt KiVa Koulu -ohjelman, joka on laajasti käytössä suomalaisissa kouluissa ja useissa maissa Suomen ulkopuolella

Eeva Aronen, HY

Ilse Julkunen, HY

Mirjam Kalland, HY

Jorma Komulainen, Duodecim
Lastentautien ja lastenendokrinologian erikoislääkäri, dosentti

Jorma Komulainen toimii Käypä hoito -suositusten päätoimittajana Suomalaisessa Lääkäriseurassa Duodecimissa. Hänen tutkimustyönsä käsittelee lasten diabetesta, lastenendokrinologiaa ja näyttöön perustuvan lääketieteen menetelmiä. Komulainen on ollut laatimassa noin 20 kansallista Käypä hoito -suositusta ja kirjoittanut ja esitelmöinyt hoitosuositusten laatimisen periaatteista.

Marjukka Mäkelä, THL

Marjukka Mäkelä on yleislääketieteen erikoislääkäri ja emeritaprofessori, jonka lempityö on tukea terveydenhuollon päätöksenteon muutosta näyttöön perustuvaksi hoitosuositusten sekä hoitoteknologioiden arvioinnin (HTA) avulla. Hän toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella vierailevana tutkijana, Kööpenhaminan yliopistossa yleislääketieteen osa-aikaisena professorina ja Lääkäriseura Duodecimissa Käypä hoito -suositusten toimittajana sekä Suomen Cochrane -keskuksen johtajana. Taustakoulutuksena on väitöskirja perusterveydenhuollosta sekä näyttöön perustuvan lääketieteen (kliininen epidemiologia) tutkinto McMaster -yliopistosta Kanadasta.

Nina Sajaniemi, HY